Droneflyvning i Grønland og Færøerne

Sidst opdateret 27/05/2021
Reglerne for flyvning med droner på Færøerne fremgår af luftfartsloven samt BL 9-4. Hvilket regelsæt, der gælder for din drone, afhænger af dronens vægt og anvendelse.

Regler for droner under 25 kg

Sidst opdateret 17/12/2020

For droner, som vejer under 25 kg, gælder reglerne i BL 9-4.

Disse droner er inddelt i 3 kategorier.

 

 • Kategori 1A – 0-1½ kg.
 • Kategori 1B – 1½-7 kg.
 • Kategori 2 – 7-25 kg. 

Bestemmelser for luftfart (BL)

BL 9-04, 3. udgave af 9. januar 2004

Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg

Gældende fra

01/03/2004

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.

AIC

AIC B 08/14

Erhvervsmæssig mv. brug af ubemandede luftfartøjer (UAS/RPAS) i Danmark.

Gældende fra

20/03/2014

Erstatter AIC B 06/14).

AIC

AIC B 11/16

Flyvning med droner indenfor 5 km af offentlige flyvepladser/8 km fra militære flyvestationer

Gældende fra

25/05/2016

Droneflyvning udføres jævnfør BL9-4 ”Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer som ikke vejer over 25 kg”.

AIC

AIC B 13/18

Erhvervsmæssig brug af droner (UAS/RPAS) inden for bymæssigt område på Færøerne og i Grønland

Gældende fra

05/10/2018

Flyvning med droner (UAS/RPAS) på Færøerne og i Grønland, sker i henhold til gældende regler, jf. BL 9-4, 3. udgave af 9. januar 2004, Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg.

Regler for droner over 25 kg

Sidst opdateret 17/12/2020
Er der tale om en drone der vejer over 25 kg gælder reglerne i luftfartsloven.

Lov

LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017

Bekendtgørelse af lov om luftfart

Gældende fra

27/10/2017

Ansøg om dispensation for reglerne

Sidst opdateret 17/12/2020
Virksomheder og institutioner kan ansøge om dispensation fra reglerne (dispensationstilladelse), hvis dronen skal anvendes til test, forskning eller kommercielle formål.

Der udstedes dispensation til virksomheder efter luftfartsloven og til virksomheder og droneførere efter BL 9-4 i henhold til den praksis som fastlagt i AIC B 08/14 og AIC B 13/18 (dispensationstilladelse). 


Virksomheder/institutioner og droneførere kan ansøge om dispensation, hvis det er foreneligt med de hensyn som ligger til grund for bestemmelserne. 

 

Droneflyvningen sker under behørig hensyntagen til luftfartens sikkerhed og almene interesser i øvrigt. Derudover skal dronen være dækket af gyldig ansvarsforsikring 


Praksis vedr. dispensationsansøgning

Styrelsen har fastsat to praksisser for, hvorledes der kan søges om dispensation fra reglerne i BL 9-4 - dvs. dispensation fra reglerne gældende for droner under 25 kg.


 

 1. Styrelsen kan dispensere fra BL 9-4 efter AIC B 08/14. Det følger af denne praksis, at der indsendes en ansøgning til styrelsen, hvori en virksomhed med en eller flere droneførere opstiller en driftshåndbog for flyvning med droner. De droneførere som skal omfattes at dispensationen, skal kunne dokumentere en vis erfaring med flyvning med droner og eventuelt skulle aflægge en praktisk prøve overfor styrelsen.

 2. Styrelsen har endvidere fastsat i AIC B 13/18 muligheden for at udstede dispensation til flyvning med drone på Færøerne til en dronefører, såfremt denne har erhvervet sig et dronebevis jf. bkg. nr. 1256 af 24. november 2017 om flyvning med droner i bymæssigt område.


I forbindelse med en dispensation, vil det være et vilkår for alle kategorier af droner, at de operationelle bestemmelser i bydronebekendtgørelsen overholdes.
 

Hvordan ansøger jeg om dispensation? 

Styrelsen foretager behandlingen af ansøgninger. For at søge om dispensation, og dermed blive ’godkendt droneoperatør’, skal du udfylde og indsende et af nedenstående ansøgningsskemaer (afhængig af dronens vægt).

Efterfølgende vil du blive bedt om at levere følgende dokumenter til styrelsen:
 

 • Dokumentation for tegningsberettigelse (Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen)
 • Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter
 • Beskrivelse og foto af drone-typen (benævnelse/fabrikant), dimensioner og øvrige tekniske specifikationer, samt en redegørelse for, hvordan de tekniske krav opfyldes
 • Pilotens navn og personnummer, samt redegørelse for erfaring med flyvning af typen
 • Kopi af ansvarsforsikring, som skal være i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets forordning (EG) nr. 785/2004 af den 21. april 2004
 • Virksomhedens driftshåndbog (er ikke det samme som luftfartøjets instruktionsbog), se evt. vejledning nedenfor.
  eller
 • Droneførerens navn og dronebevis
Ansøgning

Ansøgningsskema - Kat. 1A (0-1½ kg)

Ansøgning om dispensation for virksomhed.
Ansøgning

Ansøgningsskema - Kat. 1B (1½-7 kg)

Ansøgning om dispensation for virksomhed.
Ansøgning

Ansøgningsskema - Kat. 2 (7-25 kg)

Ansøgning om dispensation for virksomhed.

Bemærk: På nuværende tidspunkt er der længere sagsbehandlingstid

På grund af stadig stigende aktivitet i droneerhvervet skal der forventes længere behandlingstid, end normalt, for ansøgning om særlig tilladelse til flyvning, hvor der normalt ikke må flyves. Den længere sagsbehandlingstid gælder også levering af dronebeviser og andre udstedelser i droneområdet.

Relevant lovgivning

I styrelsens lovstofdatabase, kan du finde relevant lovgivning for droneflyvning i Grønland og på Færøerne.

Ansøg om at blive uddannelsessted for droneførere

Sidst opdateret 17/12/2020

Virksomheder der ønsker at blive godkendt i Grønland og på Færøerne, som uddannelsessted for droneførere, kan henvende sig til Trafikstyrelsen for nærmere information om forventede krav og godkendelsesproces.

 

Sagsbehandling af ansøgning om at blive godkendt som uddannelsessted for droneførere afregnes efter den gældende timesats for sagsbehandling i styrelsen.

Ofte stillede spørgsmål

Sidst opdateret 02/12/2019
Under udarbejdelse.

Spørgsmål og svar