Generelt om regler for droneflyvning

Sidst opdateret 28/01/2021
Fra 31. december 2020 gælder der nye europæiske regler for droner. Læs om de nye regler her på siden.

Generelt om europæiske regler

Sidst opdateret 27/01/2021
Her kan du få et overblik over de europæiske regler på droneområdet.

Baggrund

I foråret 2019 blev Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 af 12. marts 2019 om ubemandede luftfartøjssystemer og om tredjelandsoperatører af ubemandede luftfartøjssystemer samt Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 2019/947 af 24. maj 2019 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer vedtaget på EU-niveau til regulering af droneområdet.

Forordning (EU) 2019/947 regulerer brugen af droner (droneoperationer) og forordning (EU) 2019/945 fastsætter regler for droneproducenterne til, hvilke produktkrav dronerne skal leve op til på det indre marked.

De nye europæiske droneregler giver medlemslandene mulighed for selvbestemmelse på en række områder. Disse nationale bestemmelser kan læses i bekendtgørelse nr. 2253 af 29. december 2020 på Retsinformation. Du finder linket til bekendtgørelsen nederst på denne side.

Dronekategorier

Det fremgår af forordning (EU) 2019/947, at droneflyvning bliver kategoriseret på baggrund af, hvor risikofyldt flyvningen er og hvilke afværgeforanstaltninger, der er iværksat for flyvningen. 

Den første kategori – den åbne kategori – dækker droneflyvninger, hvor der er lav risiko for, at tredjemand kommer til skade, såsom fotografering, landopmåling og rekreativ flyvning med mere. Al flyvning i den åbne kategori skal foregå indenfor fjernpilotens synsvidde.

Den anden kategori – den specifikke kategori – dækker flyvninger, hvor der er en forhøjet risiko for, at tredjemand kommer til skade, herunder blandt andet flyvninger, hvor droneføreren ikke kan se dronen, eller flyvninger hvor dronen bruges til transport.

Den tredje kategori – den certificerede kategori – dækker flyvninger, hvor risikoen er på niveau med bemandet flyvning. Kategorien omfatter blandet andet droner som fragter passagerer. 

Forordning (EU) 2019/947 opstiller kun operative regler og procedurer for brugen af droner, som anvendes i den åbne og specifikke kategori. Regler for brugen af droner i den certificerede kategori er endnu ikke udarbejdet af EU.

Regler for droneflyvning i den åbne kategori

Denne kategori vil omfatte størstedelen af de droneoperationer, som udføres på nuværende tidspunkt, det vil sige rekreativ flyvning samt simple operationer som fotografering, videooptagelse, landopmåling etc.

Kategorien opdeles i tre underkategori som navngives A1, A2 og A3.

EASA Drones - Safe drone operations - Meet Donnie & Paul

Regler for droneflyvning i den specifikke kategori

Den specifikke kategori omfatter alle former for droneflyvning, som ikke falder ind under de klart definerede regler i den åbne kategori. 

Eksempler herpå kan være: 

 

  • Flyvning med droner med en vægt på over 25 kg
  • Flyvning med droner over personforsamlinger
  • Nedkastning af objekter fra droner
  • Flyvning med droner udenfor droneførerens synsvidde

Ovenstående skal ikke tages som en udtømmende liste for droneoperationer, som omfattes af den specifikke kategori, men blot illustrere at alle former for droneflyvning med forhøjet risiko er omfattet af denne kategori. Et eksempel på undtagelse hertil er, at hvis droneflyvningen omfatter passagerer eller udgør en meget høj risiko, vil operationen falde under den certificerede kategori.

Flyvning i den specifikke kategori kræver en operationel tilladelse, som udstedes af Trafikstyrelsen eller en fremsendelse af en erklæring om, at droneoperatøren følger et godkendt standardscenarie.

Sikring af privatlivets fred

Det er fjernpilotens ansvar at sikre, at reglerne for privatlivets fred overholdes.

Registrering af droneoperatører

Sidst opdateret 18/05/2021
Som droneoperatør skal du under visse forudsætninger registreres i det nationale droneregistreringssystem.

Forordningen forpligter droneoperatører til at blive registreret i det nationale droneregistreringssystem. Forpligtelsen gælder kun såfremt:

 

  • Dronen vejer over 250 g
  • Dronen er udstyret med en sensor (f.eks. kamera) uanset vægt
  • Dronen anvendes til operation, som er omfattet af den specifikke kategori

Fjernpiloter som har modtaget dronekompetencecertifikat med nummer er allerede registreret. Nummeret som starter med DNK-RP skal sættes på dronen. 

Ved køb af ny drone i 2021, skal du som fjernpilot sætte nummeret fra dit dronebevis på drone. Er din drone købt før 2021 skal du ikke gøre yderligere. 

Droneoperatører (f.eks. firmaer), som ikke har dronekompetencecertifikat, skal registrere sig som droneoperatør via blanketten på Virk.

Vigtigt: blanketten er på nuværende tidspunkt under udvikling – og indtil blanketten er sat i drift, skal I sætte operatørens CVR-nummer på dronen. Er der tilknyttet flere droner til en operatør, skal alle droner have påsat CVR-nummeret. 

Generelt om danske regler

Sidst opdateret 18/02/2021
Som dronefører skal man foruden de nye europæiske regler være opmærksom på danske bestemmelser på droneområdet.
Udover de nye europæiske regler skal man som droneoperatør også forholde sig til den nationale bekendtgørelse på området, BEK nr. 2253 af 29. december 2020, Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til forordning (EU) 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandet luftfartøjer.  

Bekendtgørelsen indeholder regler for droneflyvning, herunder blandt andet afstandskrav til lufthavne, forsikring, beskyttelse af privatlivets fred.

Relevant lovgivning

Sidst opdateret 27/01/2021

Bekendtgørelse

BEK nr. 2253 af 29. december 2020

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

Gældende fra

01/01/2021

Forordning

2019/947

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

Gældende fra

01/07/2020

Forordningen indeholder regler og procedurer for operation af ubemandede luftfarttøjer.

Forordning

2019/945

Kommissionens delegerede fordning (EU) om ubemandede luftfartøjssystemer og om tredjelandsoperatører af ubemandede luftfartøjssystemer

Gældende fra

31/12/2020

Forordning

2019/947 og 2019/945

Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems

Gældende fra

29/05/2019

12/03/2019