Europæiske regler

Sidst opdateret 14/12/2020
Fra 31. december 2020 gælder der nye europæiske regler for droner. Læs om de nye regler her på siden.

Generelt om europæiske regler

Sidst opdateret 14/12/2020
Her kan du få et overblik over de europæiske regler på droneområdet.

Baggrund

I foråret 2019 blev Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 af 12. marts 2019 om ubemandede luftfartøjssystemer og om tredjelandsoperatører af ubemandede luftfartøjssystemer samt Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 2019/947 af 24. maj 2019 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer vedtaget på EU-niveau til regulering af droneområdet.

Forordning (EU) 2019/947 regulerer brugen af droner (droneoperationer) og forordning (EU) 2019/945 fastsætter regler for droneproducenterne til, hvilke produktkrav dronerne skal leve op til på det indre marked.

Dronekategorier

Det fremgår af forordning (EU) 2019/947, at droneflyvning bliver kategoriseret på baggrund af, hvor risikofyldt flyvningen er og hvilke afværgeforanstaltninger, der er iværksat for flyvningen. 

Den første kategori – den åbne kategori – dækker droneflyvninger, hvor der er lav risiko for, at tredjemand kommer til skade, såsom fotografering, landopmåling og rekreativ flyvning med mere. Al flyvning i den åbne kategori skal foregå indenfor fjernpilotens synsvidde.

Den anden kategori – den specifikke kategori – dækker flyvninger, hvor der er en forhøjet risiko for, at tredjemand kommer til skade, herunder blandt andet flyvninger, hvor droneføreren ikke kan se dronen, eller flyvninger hvor dronen bruges til transport.

Den tredje kategori – den certificerede kategori – dækker flyvninger, hvor risikoen er på niveau med bemandet flyvning. Kategorien omfatter blandet andet droner som fragter passagerer. 

Forordning (EU) 2019/947 opstiller kun operative regler og procedurer for brugen af droner, som anvendes i den åbne og specifikke kategori. Regler for brugen af droner i den certificerede kategori er endnu ikke udarbejdet af EU.

Regler for droneflyvning i den åbne kategori

Denne kategori vil omfatte størstedelen af de droneoperationer, som udføres på nuværende tidspunkt, det vil sige rekreativ flyvning samt simple operationer som fotografering, videooptagelse, landopmåling etc.

Kategorien opdeles i tre underkategori som navngives A1, A2 og A3.

Regler for droneflyvning i den specifikke kategori

Den specifikke kategori omfatter alle former for droneflyvning, som ikke falder ind under de klart definerede regler i den åbne kategori. 

Eksempler herpå kan være: 


 • Flyvning med droner med en vægt på over 25 kg
 • Flyvning med droner over personforsamlinger
 • Nedkastning af objekter fra droner
 • Flyvning med droner udenfor droneførerens synsvidde

Ovenstående skal ikke tages som en udtømmende liste for droneoperationer, som omfattes af den specifikke kategori, men blot illustrere at alle former for droneflyvning med forhøjet risiko er omfattet af denne kategori. Et eksempel på undtagelse hertil er, at hvis droneflyvningen omfatter passagerer eller udgør en meget høj risiko, vil operationen falde under den certificerede kategori.

Flyvning i den specifikke kategori kræver en operationel tilladelse, som udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller en fremsendelse af en erklæring om, at droneoperatøren følger et godkendt standardscenarie.

Registrering af droneoperatører

Forordningen forpligter droneoperatører til at blive registreret i det nationale droneregistreringssystem. Forpligtelsen gælder kun såfremt:

 

 • Dronen vejer over 250 g
 • Dronen er udstyret med en sensor (f.eks. kamera) uanset vægt
 • Dronen anvendes til operation, som er omfattet af den specifikke kategori

Relevante henvisninger

Forordning

2019/947 og 2019/945

Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems

Gældende fra

29/05/2019

12/03/2019

Overgangsregler for eksisterende droner

Sidst opdateret 14/12/2020
Der indføres en række produktkrav til droner fra europæisk side. Produktkravene medfører blandt andet, at droner bliver udstyret med et særligt identifikationsklassemærke (C-mærket). 
Identifikationsklassemærket indikerer, efter hvilken kategori af droneoperationer dronen skal flyve efter. Mærket er påført dronen som et ”C” efterfulgt af et tal mellem 0 og 6.

Hvis dronen ikke er påført et identifikationsklassemærke (C0, C1, C2, C3, C4, C5 eller C6), betegnes dronen som en ”legacydrone”. Du kan flyve med din legacydrone indtil 1. juli 2023. Derefter må legacydroner ikke anvendes i den åbne kategori i EU. Flyvning med legacydroner reguleres efter en række overgangsbestemmelser. 

Legacydroner med en vægt på under 500 g

Legacydroner med en startmasse på under 500 g skal følge de operative regler, som gælder for en drone der anvendes i underkategori A1.

Dette medfører at fjernpiloten skal følge nedenstående regler:

 

 • Fjernpiloten skal være indehaver af et dronetegn eller have gennemført en onlineteoriprøve 
 • Fjernpiloten må ikke overflyve personforsamlinger, og denne skal flyve et sted, hvor man med rimelighed må forvente, at uvedkommende personer ikke vil blive overfløjet. I tilfælde af uventet overflyvning af uvedkommende personer er det fjernpilotens ansvar at reducere tidsrummet for flyvningen mest muligt
 • Dronen må flyve i en maksimal højde af 120 m over terræn
 • Dronebekendtgørelsens restriktioner skal efterleves

Legacydroner med en vægt på 500 g og under 25 kg

Legacydroner med en startmasse på 500 g og under 25 kg skal følge de operative regler, som gælder for en drone, der anvendes i underkategori A3.

 

Dette medfører at fjernpiloten skal følge nedenstående regler:

 

 • Fjernpiloten skal være indehaver af et dronetegn eller have gennemført en onlineteoriprøve
 • Fjernpiloten må kun flyve dronen på steder, hvor det med rimelighed må forventes, at der ikke opholder sig uvedkommende personer, som kan bringes i fare ved flyvningen
 • Droneflyvningen skal som minimum foregå 150 m fra områder, som bruges til beboelse, erhverv, industri eller rekreative formål
 • Dronen må flyve i en maksimal højde af 120 m over terræn
 • Dronebekendtgørelsens restriktioner skal efterleves

Legacydroner med en vægt på 500 g og under 2 kg

Legacydroner med en startmasse på 500 g og under 2 kg skal følge de nedenstående operative regler.


Dette medfører at fjernpiloten skal følge nedenstående regler:

 

 • Fjernpiloten skal være indehaver af et dronebevis eller have erhvervet et kompetencecertifikat
 • Droneflyvningen skal som minimum foregå 50 m fra mennesker
 • Dronen må flyve i en maksimal højde af 120 m over terræn
 • Dronebekendtgørelsens restriktioner skal efterleves

Konvertering af dronebeviser og dronetegn

Sidst opdateret 05/01/2021
Dronetegn og dronebeviser, som er udstedt inden 31. december 2020, vil være gyldige indtil 31. december 2021, hvorefter disse mister deres gyldighed.
Indehavere af dronetegn vil i løbet af 2021 blive anmodet om at erhverve sig et nyt europæisk dronekompetencebevis, hvis man fortsat ønsker at flyve med drone i en af de nye europæiske droneunderkategorier i åben kategori.

Dette foregår ved selvuddannelse (se Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledninger nedenfor) og beståelse af en online teoriprøve tilpasset den relevante droneklasse. Teoriprøven er belagt med et mindre gebyr. 

Dronebeviser vil automatisk blive konverteret til det nye europæiske dronekompetencebevis i flere omgange i løbet af 2021.

Det nye dronekompetencebevis har gyldighed i fem år i hele EU. 
Vejledning

Droneflyvning i underkategori A1 og A3

Vejledningen forklarer om droneflyvning generelt samt om de vigtigste regler gældende fra 31. december 2020.

Vejledning

Droneflyvning i underkategori A2

Vejledningen forklarer om droneflyvning generelt samt om de vigtigste regler gældende fra 31. december 2020.

Droneflyvning med drone på 0-249 g

Sidst opdateret 14/12/2020
Ifølge de nye europæiske droneregler skelnes der ikke mellem droneflyvning på landet eller i byen. Droneoperationer bliver i stedet opdelt i kategorier efter risiko. 
Du skal veje din drone for at finde ud af, hvilken underkategori i den åbne kategori, som du kan flyve efter.

Hvis din drone vejer mellem 0 g og 249 g, skal du flyve efter kravene i underkategori A1. Se listen nedenfor. 

Hvis du kan holde dig inden for kravene i skemaet, er du klar til at flyve med din drone. 

Hvis ikke det er muligt at overholde kravene i listen, lander du i stedet i den specifikke kategori og skal indsende en risikovurdering af din droneoperation til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Er dronen ikke C-mærket, skal du flyve efter de operative regler i overgangsreglerne.

Underkategori A1: 0 g - 249 g

Uddannelseskrav til fjernpiloten:

 

 • Læst brugermanualen til dronen
 • Ingen alderskrav 

Hvor må du flyve:

 

 • Du må overflyve ikke-involverede mennesker, men det bør undgås
 • Du må ikke overflyve forsamlinger af mennesker
 • Du må kun flyve inden for synsvidde

Tekniske og operationelle krav:

 

 • Skal være C0-mærket
 • Maksimal operationel hastighed på 19 m/s
 • Maksimalt 120 m over terræn
 • Follow-me mode inden for maksimalt 50 m

Yderligere krav:

 

 • Er der sensor (f. eks. kamera) på dronen, skal du registrere dronen

Droneflyvning med drone på 250 g og under 900 g

Sidst opdateret 14/12/2020
Ifølge de nye europæiske droneregler skelnes der ikke mellem droneflyvning på landet eller i byen. Droneoperationer bliver opdelt i kategorier efter risiko. 

Du skal veje din drone for at finde ud af, hvilken underkategori i den åbne kategori du kan flyve efter.


Hvis din drone vejer mellem 250 g og under 900 g, skal du flyve efter kravene i underkategori A1. Se nedenstående liste.


Hvis du kan holde dig inden for kravene i listen, er du klar til at flyve med din drone.


Hvis ikke det er muligt at overholde kravene i skemaet, lander du i stedet i den specifikke kategori og skal indsende en risikovurdering af din droneoperation til Trafik-, Bygge, og Boligstyrelsen. Er dronen ikke C-mærket, skal du flyve efter de operative regler i overgangsreglerne.

Underkategori A1: 250 g og under 900 g

Uddannelseskrav til fjernpiloten:

 

 • Minimum 15 år eller under opsyn af en myndig person
 • Du skal være bekendt med brugermanualen
 • Du skal have gennemført online træning og bestået online-test

 

Hvor må du flyve:

 

 • Du må ikke planlagt flyve over mennesker
 • Du må ikke overflyve forsamlinger af mennesker
 • Du må kun flyve inden for synsvidde 

 

Tekniske og operationelle krav:

 

 • Dronen skal være C1-mærket
 • Maksimal operationel hastighed på 19 m/s
 • Maksimalt 120 m over terræn

 

Yderligere krav:

 

 • Dronen skal registreres

Droneflyvning med drone på 900 g og under 4 kg

Sidst opdateret 14/12/2020
Ifølge de nye europæiske droneregler skelnes der ikke mellem droneflyvning på landet eller i byen. Droneoperationer bliver opdelt i kategorier efter risiko. 
Du skal veje din drone for at finde ud af, hvilken underkategori i den åbne kategori du kan flyve efter.

Hvis din drone vejer mellem 900 g og under 4 kg, skal du flyve efter kravene i underkategori A2. Se nedenstående liste. 

Hvis du kan holde dig inden for kravene i listen, er du klar til at flyve.

Hvis ikke det er muligt for dig at overholde kravene i skemaet, lander du i stedet i den specifikke kategori og skal indsende en risikovurdering af din droneoperation til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Er dronen ikke C-mærket, skal du flyve efter de operative regler i overgangsreglerne.

Underkategori A2: 900 g og under 4 kg 

Uddannelseskrav til fjernpilot:

 

 • Minimum 15 år eller under opsyn af en myndig person
 • Du skal være bekendt med brugermanualen
 • Du skal have gennemført online træning og bestået online-test
 • Gennemføre selv-træning i et sikkert område 
 • Underskrive deklaration på gennemført praktisk træning
 • Gennemføre online test godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

 

Hvor du må flyve:

 

 • Du må ikke overflyve mennesker og skal holde en sikkerhedsafstand på 30 m til mennesker eller en afstand på 5 m, hvis dronen flyver med lav hastighedsfunktion
 • Du må kun flyve inden for synsvidde

 

Tekniske og operationelle krav:

 

 • Dronen skal være C2-mærket
 • Maksimalt 120 m over terræn

 

Yderligere krav:

 

 • Dronen skal registreres

Droneflyvning med drone på 4 kg og under 25 kg

Sidst opdateret 14/12/2020
Ifølge de nye europæiske droneregler skelnes der ikke mellem droneflyvning på landet eller i byen. Droneoperationer bliver opdelt i kategorier efter risiko. 
Du skal veje din drone for at finde ud af, hvilken underkategori i den åbne kategori du kan flyve efter.

Hvis din drone vejer mellem 4 kg og under 25 kg, skal du flyve efter kravene i underkategori A3. Se nedenstående liste. 

Hvis du kan holde dig inden for kravene i listen, er du klar til at flyve.

Hvis ikke det er muligt at overholde kravene i skemaet, lander du i stedet i den specifikke kategori og skal indsende en risikovurdering af din droneoperation til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Er dronen ikke C-mærket, skal du flyve efter de operative regler i overgangsreglerne.

Underkategori A3: 4 kg og under 25 kg 

Uddannelseskrav til dronepiloten:

 

 • Minimum 15 år eller under opsyn af myndig person
 • Du skal være bekendt med brugermanualen
 • Du skal have gennemført online træning og bestået online-test

 

Hvor du må flyve:

 

 • Du må ikke overflyve mennesker og skal holde en sikkerhedsafstand på 30 m til mennesker eller en afstand på 5 m, hvis dronen flyver med lav hastighed.
 • Du må kun flyve inden for synsvidde 
 • Du skal holde en afstand på 150 m til bebyggelse, rekreative områder osv.

 

Tekniske og operationelle krav:

 

 • Dronen skal C0-, C1-, C2-, C3- eller C4-mærket
 • Maksimalt 120 m over terræn

 

Yderligere krav:

 

 • Dronen skal registreres

Regler for mikrodroner

Sidst opdateret 14/12/2020
Droner, der vejer under 250 g, omtales ofte som mikrodroner og er klassificeret C0. Din drone må have en maksimal operationel hastighed på 19 m/s og være el-drevet. Den maksimale flyvehøjde er 120 m over terræn. 

Hvilke krav er der til mig som fjernpilot? 

Du skal læse brugermanualen, men derudover er der ingen krav til uddannelse. Der er heller ingen nedre aldersgrænse for at flyve en mikrodrone, og du skal kun registrere din drone, hvis der er kamera på dronen eller anden sensor. Din drone skal registreres. Som ejer af en mikrodrone er du også undtaget kravet om at ansvarsforsikre din drone. 

Hvor må jeg flyve?

Med en mikrodrone har du lov til at flyve over mennesker, men det skal så vidt muligt undgås. Det er ikke lovligt at overflyve en personforsamling med en mikrodrone - uafhængigt om personforsamlingen befinder sig i eller uden for by eller bymæssigt område. En personforsamling er defineret ved, at personer ikke hurtigt kan flytte sig. Et eksempel herpå er en koncert. 


Har du alligevel behov for at overflyve personforsamlinger, falder din operation ind under den specifikke kategori, og du skal udarbejde en risikovurdering og fortage risikonedsættende handlinger. Læs mere ved at følge linket nedenfor.


Afstandsreglerne for mikrodroner følger samme regler som for droner over 250 g. Det betyder, at no-fly zoner og afstandskrav til f.eks. jernbane, lægehelikopterpladser, lufthavne mv. også gælder for mikrodroner. 

Erhvervelse af kompetencecertifikat

Sidst opdateret 14/12/2020
Dronekompetencebevis erhverves online på droneregler.dk.
Indehavere af dronetegn og dronebeviser vil få tilsendt det europæiske kompetencecertifikat i løbet af år 2021.

Flyvning med forhøjet risiko

Sidst opdateret 14/12/2020
Her kan du finde information om droneflyvning med forhøjet risiko.

Droneflyvninger, der ikke er omfattet af den åbne kategori, og som ikke kan udføres i den certificerede kategori, falder ind under den specifikke kategori. Hvis din operation falder ind under et standardscenarie, behøver du ikke en tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, men skal udfylde en erklæring. Falder din operation ikke ind under et standardscenarie, kan du også ansøge om følgende: 

 

 1. En operationel tilladelse baseret på en risikovurdering
 2. En operationel tilladelse baseret på en præ-defineret risikovurdering
 3. Et operatørcertifikat – Light Operator Certificate (LUC)  

 

Nedenunder kan du læse mere om, hvad de tre muligheder indebærer. 

Operationel tilladelse

For at få en operationel tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal du indsende en ansøgning samt en risikovurdering af operationen. Du finder adressen nedenfor på denne side.

 

Du kan enten udarbejde din egen risikovurdering eller anvende en allerede udarbejdet risikovurdering. Risikovurderingen skal blandt andet omfatte:

 

 • Beskrivelse af operationens karakter
 • Forslag til passende operationelle sikkerhedsmål
 • Identificering af risiciene ved operationen på jorden og i luften
 • Identifikation af en række mulige risikobegrænsede foranstaltninger
 • Fastlægge robustheden af de udvalgte afbødede foranstaltninger

 

Risikovurderingerne skal indtil videre være udarbejdet efter SORA-modellen udviklet af JARUS, som du kan læse mere om i forordning (EU) 2019/947.  Du kan finde forordningen nedenfor her på siden.

Proces for opnåelse af operationel tilladelse

For at få en operationel tilladelse skal du indsende en ansøgning, beskrivelse af droneoperationen samt risikovurdering til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Du finder adressen nedenfor på denne side.

Efter du har indsendt materialet, vurderer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, om operationen samt mitigerende foranstaltninger er tilstrækkelig for at tilvejebringe en sikker operation. Afhængigt af risikovurderingen får du en operationel tilladelse, hvis det vurderes, at operationen er flyvesikkerhedsmæssigt forsvarlig.  

 

Vurdering af indsendt materiale takseres efter gældende gebyrbekendtgørelse.

Prædefineret risikovurdering (PDR)

Som et alternativ til selv at lave en risikovurdering kan man vælge at anvende en præ-defineret risikovurdering, når ens operation falder ind under de operationelle karakteristika.

 

Forskellen mellem at flyve efter et standardscenarie og at anvende en prædefineret risikovurdering er, at sidstnævnte tilbyder en mere fleksibel anvendelse for på en generisk måde for at give operatørerne og myndighederne flere muligheder for tilpasning til den enkelte operation. 

 

EASA udarbejder og publicerer præ-definerede risikovurderinger. Den prædefinerede risikovurdering er resultatet af at anvende SORA’en, som er beskrevet i artikel 11 i forordning (EU) 2019/947 for gældende droneoperationer i den specifikke kategori med følgende karakteristika: 

 

 • Dronen skal maksimalt have dimensioner på mindre end 3 m og kinetisk energi på mindre end 34 kJ; 
 • Dronen opereres uden for synsvidde af en fjernpilot med observatører over tyndt befolket område
 • Max 120 m
 • Flyves i ukontrolleret luftrum

Proces for opnåelse af operationel tilladelse baseret på PDR

Du skal ansøge om en operationel tilladelse hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved at indsende en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Du finder adressen nedenfor på denne side.

Operatørcertifikat

Med et operatørcertifikat (Light UAS Operator Certificate, (LUC)) får du autorisation til at godkende egne operationer.

 

Det vil sige, at med et godkendt LUC udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er der ikke længere krav om at fremsende en operationel erklæring eller ansøge om operationstilladelse til flyvninger med forhøjet risiko. Du skal dog stadig foretage en risikovurdering af dine droneoperationer samt implementere de rette afbødende foranstaltninger for at sikre dig, at operationen er sikker.

 

Et LUC udstedes med ubegrænset varighed og forbliver gyldigt, så længe droneoperatøren overholder de relevante krav og lovgivning. Et LUC kan bruges i alle EU’s medlemslande og kan ikke overdrages til andre. 

Proces for erhvervelse af et LUC

Vælger du at ansøge om et LUC, skal du indsende en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (du finder adressen nedenfor på denne side) sammen med følgende informationer: 

 

 • Håndbog indeholdende beskrivelser af organisationen, relevante procedurer og udførte aktiviteter 
 • Beskrivelse af droneoperatørens styringssystem, organisationsstruktur og sikkerhedssystem
 • Information om droneoperatørens personale samt den ansvarlige for droneoperationerne 
 • Underskrevet erklæring om, at droneoperatøren opfylder gældende krav

 

Se alle kravene til en ansøgning om LUC i forordning (EU) 2019/947 UAS.LUC.0110. Du kan finde forordningen nedenfor her på siden.

 

Derefter vurderer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen din ansøgning og dokumentation, og afhængigt af det indsendte materiale udstedes et LUC. 

 

Sagsbehandlingen for ansøgningen af LUC er fastlagt et gebyr efter gebyrbekendtgørelsen.

Relevante henvisninger

Forordning

2019/947 og 2019/945

Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems

Gældende fra

29/05/2019

12/03/2019

Flyvning uden for synsvidde (BVLOS)

Sidst opdateret 14/12/2020
Her kan du finde information om droneflyvning uden for synsvidde.
Hvis du ønsker at flyve uden for synsvidde (BVLOS), placeres din operation automatisk i den specifikke kategori. I den specifikke kategori kræves et dækkende standardscenarie – eller udarbejdelse af en risikovurdering og tilhørende operationelle procedurer, som alt sammen skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. BVLOS-operationer kan også være dækket af en godkendt LUC, eller operationen kan foregå i den certificerede kategori.

Standardscenarier

Sidst opdateret 14/12/2020
Her kan du finde information om forskellige standardscenarier.

Et standardscenarie er en foruddefineret operation, hvor risikovurderingen allerede er lavet, som du via en erklæring skriver under på, at du flyver efter. Det betyder også, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil føre tilsyn med droneoperatører, der flyver efter et standardscenarie.

 

Selvom du ikke skal udarbejde en risikovurdering, er der forsat en lang række krav, der skal opfyldes både med hensyn til operationen, droneoperatøren og dronepiloten, som skal have bestået teoriprøve og praktisk uddannelse.

 

Det er vigtigt, at alle kravene til det pågældende standardscenarie opfyldes, og at du ikke kun udvælger de elementer fra standardscenariet, som passer ind i din operation. 

Standardscenarie 01 – VLOS over kontrolleret område på land i befolket miljø

Ønsker du at flyve efter europæisk standardscenarie STS-01, skal du flyve inden for synsvidde (VLOS) i et kontrolleret befolket område på land med en drone op til 25 kg, der skal have C5-mærkning.

 

Et kontrolleret område er defineret som et område, hvor du har fuld kontrol over, hvem der befinder sig i området. Læs mere i forordning (EU) 2019/947 og forordning (EU) 2019/945, som du kan finde nedenfor her på siden.

Standardscenarie 02 – BVLOS med luftrumsobservatører over kontrolleret område på land i tyndt befolket miljø

Ønsker du at flyve efter europæisk standardscenarie STS-02, skal du flyve uden for synsvidde (op til 2 km med observatør) i tyndt befolket og kontrolleret område eller miljø med en drone op til 25 kg, som har en C6-mærkning. Læs mere i forordning (EU) 2019/947 og forordning (EU) 2019/945, som du kan finde nedenfor her på siden.

Standardscenarie 03 – VLOS over kontrolleret område på land i et befolket miljø med en legacydrone på 2-25 kg

Ønsker du at flyve efter nationalt standardscenarie DK-STS-03, skal du flyve inden for synsvidde (VLOS) i et kontrolleret befolket område på land med en legacy drone op til 25 kg uden C-mærkning. Et kontrolleret område er defineret som et område, hvor du har fuld kontrol over, hvem der befinder sig i området.
Ansøgning

Operationel erklæring for anvendelse af standardscenarie DK-STS-03

i henhold til § 21, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november 2017 om flyvning med droner i bymæssigt område.

Relevante henvisninger

Forordning

2019/947 og 2019/945

Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems

Gældende fra

29/05/2019

12/03/2019

Droneflyvning med passagerer

Sidst opdateret 14/12/2020
Ønsker du at flyve med passagerer eller farligt gods, falder din operation ind under den certificerede kategori, og din drone skal være beregnet til at transportere personer eller farligt gods.
Reglerne for den certificerede kategori er under udvikling i EU. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens dronespecialister kan kontaktes for nærmere information om den kommende lovgivning for kategorien, som langt hen ad vejen vil svare til lovgivningen for bemandede fly.

Droneluftrum, restriktionsområder samt geografiske zoner

Sidst opdateret 14/12/2020
Det er ikke muligt at flyve med drone alle steder i Danmark eller Europa.

Visse steder er der oprettet restriktionsområder, som begrænser anvendelsen af droner.

Restriktionsområderne betegnes ”geografiske dronezoner” og er områder, hvori droneflyvning helt er forbudt, eller hvor droneflyvning kun må finde anvendelse, hvis en række vilkår er opfyldte, herunder tilladelse fra den kompetente myndighed.

Generelle og vedvarende geografiske dronezoner

I Danmark er der på nuværende tidspunkt tre former for generelle og vedvarende geografiske dronezoner:

 

 1. Flyvesikkerhedsmæssigt kritiske områder. Disse områder omfatter offentlig godkendte flyvepladser og lægehelikopterpladser.
 2. Sikringsmæssigt kritiske områder. Disse områder omfatter blandt andet kongehusets residenser, ambassader og militære områder.
 3. Støjfølsomme naturområder. En række naturområder er omfattet af et forbud mod droneflyvning. Droneflyvning i de ovenstående områder kræver tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ad-hoc geografiske dronezoner

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har mulighed for etablering af geografiske dronezoner, herunder at oprette geografiske dronezoner, hvori de operationelle krav i den åbne kategori er lempet.

Droneluftrum

På droneluftrum.dk er det muligt at få et overblik over de nuværende og vedvarende geografiske dronezoner.

Indberetning af hændelser med droner

Sidst opdateret 14/12/2020
Hændelser med droner skal indberettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Alle hændelser med droner skal indberettes, hvis der er sket skade på:

 

 • Mennesker eller dyr
 • Infrastruktur
 • Andet luftfartøj
 • Hvis du har været i tæt kollision med bemandet luftfart

 

Ved indberetning af hændelser skal der angives følgende information:

 

 • Dronepilotens navn og kontaktinformationer
 • Dronepilotens certifikatnummer
 • Dronens registreringsnummer
 • Lokationen for hændelsen
 • Dato og tid for hændelsen
 • Beskrivelse af skader
 • Beskrivelse af hændelsen

 

Ved indberetning af hændelser vil der ikke blive lagt vægt på skyld eller ansvar.

 

Der bliver udarbejdet en indberetningsblanket til indberetning af hændelser med droner (under udarbejdelse).

Droner på Grønland og Færøerne

Sidst opdateret 14/12/2020
Reglerne for flyvning med droner på Grønland og Færøerne fremgår af luftfartsloven samt BL 9-4.
Hvilket regelsæt, der gælder for din drone, afhænger af dronens vægt og anvendelse.

Spørgsmål og svar

Sidst opdateret 14/12/2020
Her kan du få hurtigt svar på nogle af de hyppigste spørgsmål om droneflyvning inden for de europæiske regler.
Klik på spørgsmålet nedenfor for at få svaret udfoldet. 
Svar: De nye regler skelner ikke mellem bymæssigt område og områder udenfor bymæssigt område. Der er dog krav om afstande til mennesker, bygninger, veje etc. Se nærmere i afsnittet om den åbne kategori.
Svar: Områderne, der ikke må flyves i, fremgår af kortet på droneluftrum.dk eller den tilsvarende app til smartphone. Husk, at du selv er ansvarlig for at vide, hvor du ikke må flyve.
Svar: 15 år. For mikrodroner er der ingen aldersgrænse.
Svar: Et europæisk dronekompetencebevis er gældende i fem år fra udstedelsen, eller indtil dette evt. annulleres af myndigheden.

Svar: En drone kan betegnes i kategorien "åben", når den:

 

 • bærer et af klasseidentifikationsmærkerne 0, 1, 2, 3 eller 4,
 • eller er privat bygget, og dens vægt er mindre end 25 kg
 • eller er købt inden 1. januar 2023 uden klasseidentifikationsmærkat som ovenfor
 • og ikke flyves direkte over mennesker, medmindre den er forsynet med et klasseidentifikationsmærke
 • eller er lettere end 250 g (Se underkategorier for operationer: A1, A2 og A3 for at finde ud af, hvor du kan flyve med din drone),
 • holdes i visuelt synsfelt (VLOS), eller fjernpiloten vil blive assisteret af en UA-observatør,
 • flyves i en højde på højst 120 meter over jorden
 • ikke flyver med farligt gods
 • der ikke droppes eller udkastes noget fra dronen.

Svar: Indehavere af dronetegn og dronebeviser vil automatisk modtage det nye europæiske dronekompetencecertifikat i e-Boks i løbet af 2021. Har du ikke dansk CPR-nummer, skal du tage det europæiske dronekompetencecertifikat i den medlemsstat, du har bopæl i (ikke Danmark).

 

Har du ikke et dronetegn eller dronebevis, skal du som minimum tage en teoriprøve på droneregler.dk, inden du må flyve med en drone i den åbne kategori.


Læs mere under afsnittet ”Erhvervelse af kompetencecertifikat”.

Svar: De operationelle regler træder i kraft 31. december 2020 for hele Europa. Reglerne gælder ikke for Grønland og Færøerne.
Svar: Ja, indtil 31. december 2021. Inden da skal du have et europæisk dronekompetencecertifikat, hvis du stadig vil flyve med drone derefter.
Svar: Ja, indtil 31. december 2021. Inden da skal du have et europæisk dronetegn, hvis du stadig vil flyve med drone derefter.
Svar: Ja, under visse forudsætninger. Se afstandskravene på de enkelte underkategorier af droner. Dog gælder reglerne om privatlivets fred og regler for områder, hvor der ikke må flyves, stadig.

Læs mere under afsnittet ”Droneluftrum, restriktionsområder samt geografiske zoner”.
Svar: Ja, hvis din drone har grønt blinkende lys, som kan ses fra alle sider.
Svar: Ja, alle europæiske borgere med dronekompetencecertifikat og borgere fra tredjelande med europæisk dronekompetencecertifikat må flyve i Danmark. Nationale regler for forsikring, privatlivets fred og no-fly-zoner gælder for alle, der opererer droner i den åbne kategori i Danmark.

Svar: Nej, kun droneoperatører, som opererer droner, der vejer mere end 250 g, eller som har en sensor, skal registreres som operatør.


Droneoperatører i den specifikke kategori skal registreres. Droner i den certificerede kategori skal altid registreres. 

 

Læs mere under afsnittet ”Generelle om europæiske regler”.

Svar: Nej, det er ikke et krav efter 31. december 2020.