Professionel droneflyvning

Sidst opdateret 12/11/2020
Droner må flyves af både professionelle og private, men det er kun professionelle droneførere med et dronebevis, som kan få tilladelse til at flyve inden for bymæssigt område.

Hvor må der flyves med drone?

Sidst opdateret 12/11/2020
Både private og professionelle må flyve med drone, men det er kun professionelle droneførere med et dronebevis, som kan få tilladelse til at flyve inden for bymæssigt område.

Et bymæssigt område er et område, der bruges til f.eks. beboelse, erhverv eller rekreative formål, eksempelvis sportspladser, sommerhusområder, beboede campingpladser og bebyggede industri- og havneområder. Parker, strande eller andre rekreative områder, der ligger nær bymæssigt område, betragtes også som et bymæssigt område.

 

Droneluftrum

På hjemmesiden Droneluftrum.dk finder du et kort, som viser, hvor du ikke må flyve med din drone. Kortet kan også hentes som App. Appen kan downloades fra App Store eller Google Play (søg på droneluftrum). Appen kræver ikke særligt login og er gratis at anvende.

I hvilken hoejde og afstand maa der flyves?

Sidst opdateret 12/11/2020
Når du flyver med din drone, må du ikke udsætte andres liv og ejendom for fare eller anden unødig ulempe. Flyvehøjden må være op til 100 meter, og du skal hele tiden kunne se din drone under flyvningen.
Du skal som dronefører konstant overvåge luftrummet og afbryde flyvningen, hvis et bemandet luftfartøj nærmer sig. Du skal holde dig på 8 kilometers afstand fra militære flyvestationer. Derudover skal du holde dig på 5 kilometers vandret afstand fra offentlige flyvepladser. Hvis du har et dronebevis er den tilladte afstand dog 2 km.

Det er kun tilladt at flyve med droner over beboelsesejendomme og dertilhørende arealer, som er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, hvis du har fået ejerens tilladelse. Når du flyver med din drone, må den ikke komme nærmere end 100 meter vandret afstand fra bygninger, som anvendes til beboelse, erhverv, rekreative formål eller dyrehold, uden ejerens tilladelse.

Når du har et dronebevis må du flyve helt ind til 15 meter over større offentlige veje. Det kræver dog en særlig tilladelse fra Vejdirektoratet.

Krav om registrering

Sidst opdateret 12/11/2020
Droner som skal anvendes til droneflyvning i bymæssigt område skal registreres hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Registreringen er gratis og foregår digitalt. Du skal have dit NemID medarbejdersignatur klar, når du vil registrere din drone.

Når dronen ikke anvendes længere, skal du huske at afregistrere dronen. 
Registrering

Registrering af droner til flyvning i bymæssigt område (professionelle)

Blanketten benyttes til virksomheders registrering af droner til flyvning i bymæssigt område.

Krav om dronebevis

Sidst opdateret 12/11/2020
Alle droneførere, som vil flyve med droner i forbindelse med et professionelt formål og inden for bymæssigt område, skal have et dronebevis, som erhverves på en godkendt droneskole.

På droneskolen skal der gennemføres et 2-3 dages kursus – længden afhænger af startvægten på din drone.
 

Dronebeviset giver blandt andet følgende lempelser i forhold til de almindelige regler:

 

 • flyvning i bymæssigt område
 • flyvning helt ind til 2 km til lufthavne
 • overflyvning af mennesker, hvis de har givet samtykke til overflyvning
 • flyvning helt ind til 15 meter til større offentlige veje

 

Droneførere, som har bestået en godkendt droneføreruddannelse på et godkendt uddannelses-sted, modtager dronebeviset direkte fra uddannelses--stedet.

Dronebeviserne tilsendes til den adresse som dronepiloten har registreret som den officielle adresse i Folkeregisteret. Man bør sikre at adressen i Folkeregistret til enhver tid er korrekt.

Bemærk: Der er på nuværende tidspunkt forlænget sagsbehandlingstid

På grund af stadig stigende aktivitet i droneerhvervet skal der forventes længere behandlingstid, end normalt, for ansøgning om særlig tilladelse til flyvning, hvor der normalt ikke må flyves. Den længere sagsbehandlingstid gælder også levering af dronebeviser og andre udstedelser i droneområdet.

Oversigt over godkendte droneskoler

Sidst opdateret 12/11/2020

Krav om forsikring

Sidst opdateret 12/11/2020
Det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, hvis du flyver med en drone på over 250 gram.
Forsikringen skal leve op til en række betingelser - blandt andet at dække skader på op til 7 millioner kroner, hvis uheldet skulle være ude.

Ansvarsforsikringen dækker, hvis du med din drone gør skade på andre mennesker eller deres ting.

Du kan også tegne en dronekaskoforsikring, som dækker din drone, hvis den bliver ødelagt på grund af nedstyrtning eller sammenstød. En dronekaskoforsikring er dog ikke lovpligtig.

Lovpligtig underretning om flyvning i bymæssigt område

Sidst opdateret 12/11/2020
Ved erhvervsmæssig flyvning med mindre droner i bymæssigt område skal politiet i den politikreds, hvor flyvningen skal gennemføres, underrettes. Underretningen skal ske 24 timer før påbegyndt flyvning.

Fotografering med drone

Sidst opdateret 12/11/2020
Hvis du anvender din drone til at filme eller fotografere, skal du følge reglerne for fotografering på offentlige og private steder.

Reglerne for fotografering fremgår af 'Tv-overvågningsloven', 'Persondataforordningen' og 'Straffeloven'.

Flyvning i naturbeskyttelsesområder

Sidst opdateret 12/11/2020
Flyvning i såkaldte 'naturbeskyttelsesområder' kræver et professionelt formål og en særlig tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

En tilladelse vil i alle tilfælde være baseret på Miljøstyrelsens vurdering af evt. påvirkninger af naturen. For at søge om en særlig tilladelse skal følgende informationer fremsendes i god tid (30 dage):

 

 • Droneførerens dronebevis-nummer
 • Dronens registreringsnummer
 • Virksomhedens CVR-nr.
 • Formålet med flyvningen: hvorfor er det nødvendigt og hvad ønskes undersøgt
 • Hvornår flyvningen skal finde sted: det skal være angivet med datoer og tidspunkter
 • Hvor længe flyvningen skal vare, er der f.eks. gentagne flyvninger: det skal være angivet om der er tale om flere dage, uger eller måneder
 • Hvor skal dronen flyve og hvor skal droneføreren stå - angivet på et tydeligt kort: der skal være en præcis angivelse på kort, der viser hvor droneføreren skal stå på jorden og præcis angivelse af, hvilket areal dronen skal flyve hen over.

Droneflyvning i beredskabssammenhæng

Sidst opdateret 12/11/2020

Flyvning med droner sker i Danmark efter følgende regler:

 

 • Bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november 2017 om flyvning med droner i bymæssigt område (bydronebekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse nr. 1257 af 24. november 2017 om flyvning med droner udenfor bymæssigt område (landdronebekendtgørelsen) 

 

Bekendtgørelserne regulerer flyvning med droner, således at risikoen for, at der gøres skade på 3. mand på jorden eller på den bemandede luftfart, er acceptabel. 

 

Når flyvning udføres som en del af redningsberedskab, tillader bekendtgørelserne flyvning med forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko, da redningsberedskabet har til opgave at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder overhængende terror- og krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. 

 

Der er således i bydronebekendtgørelsens § 21 (identisk ordlyd anvendes i landdronebekendtgørelsens § 13) indført mulighed for at afvige bestemmelserne i bekendtgørelserne ved redningsberedskabsflyvning. 

 

Flyvning med droner i redningsberedskabet kan ske efter nævnte § 21, stk. 1, når det er en del af en redningsoperation med hjemmel i beredskabsloven. Droneoperatører kan således få lov til at afvige fra bestemmelserne i bekendtgørelserne, hvis flyvning sker efter et af TBST godkendt standard scenarie. 

 

Droneoperatører kan i denne sammenhæng være det statslige redningsberedskab (Beredskabsstyrelsen), et kommunalt redningsberedskab, herunder andre med aftaler efter beredskabslovens § 13, eller en privat operatør som har indgået kontrakt med det statslige eller kommunalt redningsberedskab om leverance af droneflyvning i redningsoperationer.  

Vejledning

Driftshåndbog for scenarie DK-BER-2 beredskabsdroneflyvning

Denne driftshåndbog indeholder al relevant information for at kan udføre flyvning med droner i redningsberedskab i h.t. til TBST scenarie DK-BER-2

Vejledning

Risikovurdering for standardscenarie for redningsberedskabets flyvning med droner i Danmark, DK-BER-2

Standardscenariet DK-BER-2 er beregnet til at give en operationel ramme, hvor mange af beredskabsoperationer kan udføres.

Rapport

Standardscenarie for redningsberedskabets flyvning med droner i Danmark, DK-BER-1

Generelt om standard scenearier for redningsberedskabets flyvning med droner

Rapport

Standardscenarie for redningsberedskabets flyvning med droner i Danmark, DK-BER-2

Generelt om standard scenarier for redningsberedskabets flyvning med droner

Rapport

Standardscenarie for redningsberedskabets flyvning med droner i Danmark, DK-BER-2, Subpart A

Generelt om standard scenarier for redningsberedskabets flyvning med droner

Droneforum

Sidst opdateret 12/11/2020
Nye regler for droneoperation er vedtaget i EU ultimo februar 2019. På de to møder i Droneforum orienterede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om det overordnede princip i reglerne.

Droneforum, marts 2019

Trafik, Bygge-og Boligstyrelsen (TBST) afholdt møder i Droneforum, den 18. marts i Skanderborg og
20. marts i København

Emnerne der blev behandlet var:


 1. Orientering om de kommende EU regler for droneflyvning generelt
 2. Orientering om risikovurdering efter SORA model for flyvninger i EU Specific kategori
 3. Orientering om dansk implementering af EU regler

 

Eventuelt: Der vil blive indlagt en pause midt i mødet, hvor der serveres sandwich og sodavand.

Materialet bestående af præsentationer samt spørgsmål og svar på møderne ses nedenfor. Næste møde i Droneforum annonceres her, når dette er fastlagt.

Mødemateriale

Droneforum Skanderborg 18. marts 2019 København 20. marts 2019

Orientering om de kommende EU regler for droneflyvning generelt, Orientering om risikovurdering om flyvning i specific category, Orientering om dansk implementering af EU regler

Mødemateriale

Notat fra møder i Droneforum, marts 2019

Notat fra Droneforum møder

Droneforum

Droneforum er blevet stiftet for at inddrage til en fælles dialog for relevante aktører der arbejder med civile droner. I den forbindelse vil der blive orienteret om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens arbejde henimod regulering af droner, hvor der er interesse i at indhente den nyeste udvikling både nationalt samt internationalt.
Droneforum er dermed blevet til et dialogforum, hvor der hele tiden arbejdes målrettet om optimeringen af regelstyringen af droner - men et forum, hvor beslutninger ikke træffes.

Seneste referater med bilag findes via link nedenfor.

Mødemateriale

Mødereferater og bilag kan hentes i styrelsens publikationsdatabase.

Til interessenter i TBST droneforum

Som bekendt vil der snart træde EU regler i kraft som kommer til at erstatte danske regler for flyvning med droner. TBST har løbende orienteret herom på droneforum og andre drone relaterede arrangementer i Danmark i 2017 og 2018.

Det forventes p.t. at:

 • EU regler vil træde i kraft juni 2019, men dog med en overgangsperiode inden de herefter vil finde anvendelse
 • at overgangsperioden forventes p.t. at blive 1 år, således at reglerne vil finde anvendelse fra juni 2020, med yderligere overgangsperiode for enkelte dele af reglerne. 

Relevant lovgivning

Sidst opdateret 12/11/2020

Bekendtgørelse

BEK nr. 1256 af 24. november 2017

Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område

Gældende fra

01/11/2018

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om flyvning med mindre droner i bymæssigt område.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1257 af 24. november 2017

Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område

Gældende fra

01/01/2018

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om flyvning med mindre droner uden for bymæssigt område.